حوضچه های نگهداری و تزریق مولدین

براي نگهداري مولدینی که از میان گله مولدین پرورش یافته انتخاب شد و مراحل بلوغ جنسی خود را پشت سر گذاشته و در نهایت با تزریق هورمون آماده تکثیر مصنوعی میباشد. از استخرهاي نوع کازانسکی استفاده میشود این نوع استخرها شامل یک مخزن سیمانی بیضی شکل با ابعاد 6 متر طول و پهناي 5/3 و عمق 3/1 متر می باشد که در یک سوله مسقف قرار می گیرد. حجم یک استخر کازانسکی 20 متر مکعب است که معمولاً تا 4/3 ظرفیت آن را از آب پر میکنند ورود آب اصلی ازسه شاخه جانبی به داخل استخر انجام میشود که قطر هر یک از آنها 30 میلیمتر بوده و در کف قرار می گیرند.

حوضچه هاي نگهداري و تزریق مولدین
حوضچه هاي نگهداري و تزریق مولدین

با این وضع آب در داخل استخر طوري جاري میشود که تا حدي بتواند شرایط لازم را در محیط براي مولدین تأمین کند یک بخش از آب استخر نگهداري مولدین به وسیله یک لوله عرضی سوراخ دار مستقر در روي آن تأمین می شود تخلیه استخر به وسیله لوله هاي به قطر 160 میلی متر از مرکز انجام می شود و آب سرریز استخر که از طریق این لوله به یک مخزن خارجی وارد می شود، خود نیز با محل اصلی آب هاي خروجی مرتبط است با توجه به برنامه مزرعه براي تکثیر پانصد هزار عدد بچه ماهی خاویاري با در نظر گرفتن هم آوري مولدین فیل ماهی پرورشی که در اینجا 5 کیلوگرم در نظر گرفته می شود و بر اساس نرماتیوهاي موجود و تعداد قابل نگهداري مولدین پرورش فیل ماهی حدود 5 عدد در هر حوضچه حدود 2 حوضچه مورد نیاز خواهد بود با توجه به جریان آب لازم براي حوضچه 3 لیتر در ثانیه دبی آب مورد نیاز براي این بخش 6 لیتر در ثانیه بوده که حداکثر یک ماه مورد بهره برداري قرار می گیرد.

حوضچه هاي تزریق

این استخرها نیز مسقف بوده و براي تزریق مولدین بکار می رود این استخرها توسط دریچه هایی که با سیستم شاندور باز و بسته میشوند به یکدیگر ارتباط دارند ابعاد این حوضچه ها به شرح زیر می باشد حوضچه مخصوصی براي نگهداري مولدین نر و ماده جهت تحریک و ترزیق نهایی :

قطر بزرگ 5 متر  قطر کوچک 5/3 متر  عمق یک متر

حوضچه هاي تزریق مولدین نر و ماده به طور جداگانه :

قطر 5/3  متر و عمق یک متر

حوضچه هاي کوچکتر براي تزریق مرحله اول هورمون مورد استفاده قرار میگیرد و براي تزریق مرحله سوم مولدین نر و ماده از دو حوضچه کوچک به حوضچه وسط که بزرگتر می باشد منتقل می شوند.

حوضچه هاي تزریق
اتاق خاویارسازي5*4
سردخانه4*3
اتاق کارشناس4*4
سالن تخمکش و لقاح12*7
سالن انکوباسیون16*12

سالن تکثیر

با توجه به ظرفیت هر انکوباتور 70 هزار تخم لقاح یافته فیل ماهی و برنامه تولید بچه ماهی با در نظر گرفتن تعداد تخم مورد نیاز 1200000 عدد حدود 18 دستگاه انکوباتور نوع یوشنکو مورد نیاز می باشد. دبی آب مورد نیاز براي هر انکوباتور در زمان بیشترین نیاز آبی 3/0 لیتر در ثانیه می باشد بنابراین مصرف آب در سالن انکوباسیون 25/5  لیتر در ثانیه در مدت یک ماه میباشد ابعاد سالن تکثیر به شرح روبرو می باشد :

آب مورد  استفاده  در سالن انکوباسیون قبلا توسط  فیلترهاي شنی و همچنین سیستم  یو وی و ازناسیون از گل و لاي و مواد معلق عاري شده و استرلیزه می شود  همچنین براي تنظیم دما، سیستم هوادهی نیز در خارج از سالن انکوباسیون در نظر گرفته می شود.