پرورش لارو

در این بخش لاروهاي یک روزه داراي کیسه زرده که در بخش انکوباسیون تخم گشایی و تولید شده اند تا مرحله بچه ماهی نورس 80 تا 100 میلی گرم  پرورش می یابند جهت پرورش لاروها از حوضچه هاي فایبرگلاس به ابعاد دو در دو در عمق نیم متر استفاده می شود.

با توجه به برنامه تولید در این بخش حدود نهصد و پنجاه هزار عدد لاور برآورد شده و با 75 درصد بازماندگی هفتصد و دوازده هزار رو پانصد بچه ماهی نورس با وزن متوسط 80 تا 100 میلی گرم تولید خواهد گردید تراکم لاروها در حوضچه هاي و نیرو حداکثر 12000 قطعه لارو در نظر گرفته می شود. بنابراین حدود 60 عدد حوضچه و نیرو مورد نیاز می باشد. حوضچه هاي ذکر شده در زیر یک سوله با مساحت 500 متر مربع قرار گرفته و این سالن نیز داراي سیستم فیلتراسیون می باشد.

دبی آب مورد نیاز براي حوضچه در اوج زمان مصرف یک لیتر در ثانیه برای هر پنج استخر لیتر در ثانیه بوده که با توجه به حوضچه هاي موجود مورد نیاز، دبی این بخش 12 لیتر در ثانیه در مدت حداکثر 3 هفته محاسبه شده است .

پرورش لارو
حوضچه هاي پرورش ماهیان انگشت قد

حوضچه هاي پرورش ماهیان انگشت قد

بچه ماهیان  نورس  تولید  شده  در  بخش  ونیرو  به تعداد 712500 عدد جهت پرورش تا وزن 3 گرم به این بخش انتقال می یابند. در این بخش از حوضچه هاي گرد بتنی با قطر 4 متر و عمق یک متر و عمق آبگیري یک و نیم متر استفاده میشود. تراکم نگهداري بچه ماهی در این بخش در پایان دوره 500 عدد در هر متر مربع می باشد بنابراین براي تولید 500 هزار قطعه بچه ماهی 3 گرمی به 1000 متر مربع فضاي  فید پرورش نیاز داریم که این مساحت برابر 80 عدد حوضچه با ابعاد ذکر شده می باشد. براي مصرف آب در این حوضچه ها 7/0 لیتر بر ثانیه بوده که در مجموع نیاز آبی این بخش 56 لیتر در ثانیه در مدت یک ماه می باشد.

بخش تولید غذاي زنده

محاسبه میزان دافنی و سیست مصرفی

وزن اولیه لارو پس از هچ  تخم گشایی  50 میلی گرم
وزن انتهایی لارو بچه ماهی نورس در انتهاي زمان پرورش مقدماتی 150 میلی گرم
افزایش وزن 100 میلی گرم
ضریب تبدیل دافنی  6
ضریب تبدیل ناپلیوس آرتمیا 4

از میزان یکصد میلی گرم افزایش وزن 40 میلی گرم مربوط به آرتمیا و 60 میلی گرم مربوط به تغذیه از دافنی است که در نتیجه :
مقدار دافنی لازم براي یک قطعه لارو میلی گرم  60×6=360
مقدار سیست آرتمیا لازم براي یک قطعه لارو  میلی گرم  40×4 =160
تعداد لارو مورد نیاز براي بخش ونیرو بر اساس تولید پانصد هزار عدد بچه فیل ماهی 1135000 قطعه می باشد
وزن کل دافنی مورد نیاز کیلوگرم  1135000×360 =410
وزن کل سیست آرتمیاي مورد نیاز کیلوگرم  1135000×160 =182

آرتمیای بالغ / نر

آرتمیای بالغ

آرتمیای بالغ / ماده

آرتمیای بالغ

سیست آرتمیا

سیست آرتمیا

ناپلی آرتمیا

ناپلی آرتمیا

توضیح اینکه براي مراحل عادت دهی بچه ماهیان نورس از غذاي زنده به غذاي مصنوعی لازم است تا در وزن 100 تا 150 میلی گرم با مخلوطی از غذاي زنده در کنسانتره تغذیه شده و به تدریج تا وزن 150 میلی گرم به غذاي کنسانتره عادت یابند. براي تولید این مقدار دافنی 2 باب استخر خاکی 2/0 هکتاري با عمق متوسط آبگیري یک متر پیش بینی می شود. البته در صورت استفاده از غذاي آغازين با کیفیت بالا می توان بخش تولید دافنی را حذف نمود، ولی استفاده از ناپلیوس آرتمیا در مراحل اولیه تغذیه لاروهاي خاویاري بسیار ضروري و حیاتی می باشد.

همچنین براي تولید ناپلیوس آرتمیا با توجه به نرم هچ 2 گرم در لیتر 800 گرم سیست براي هر زوك 400 لیتري استفاده میشود با توجه به زمان دو هفته زمان تغذیه لاروها در حوضچه هاي ونیرو با استفاده از ناپلیوس آرتمیا مقدار مصرف سیست بطور متوسط براي هر روز به شرح زیر خواهد بود :
مصرف سیست در هر روز  182 ÷ 15 = 12 kg با توجه به زمان لازم براي هچ سیست ها که حدوداً 24 – 25 ساعت می باشد.
براي این مقدار حدود 15 عدد زوك 400 لیتري مورد نیاز می باشد.

دبی روزانه سالن آرتمیا  07/0 = 86400 ÷ 6000 = 400 × 15 حدود 07/0 لیتر در ثانیه می باشد.

سالن آرتمیا داراي سیستم گرم کننده  مانند بخاري و همچنین یک عدد آبگرمکن دیواري  براي گرم کردن آب مورد نیاز زوك ها می باشد تا درجه حرارت لازم در هنگام هچ تامین شود مساحت این سالن حدود 75 متر مربع می باشد.

 

دافنی

دافنی