تغذیه تاسماهیان

ماهیان خاویاري در سرتاسر زندگی خود گوشتخوار میباشند، لاروهاي آنها زئوپلانکتون خوار پلاژیک هستند. در حالیکه در ماهیان جوان و بالغ این امر داراي اشتقاق شده و محدوده وسیعتري از تغذیه فیلتري و استفاده از موجودات کفزي، نرمتنان و سختپوستان، لارو حشرات و دیگر بی مهره گان کفزي را در بر گرفته و در اکثر ماهی بخش عمدهاي از رژیم غذایی آنها را تشکیل میدهند. با توجه به اینکه اکثر ماهیان خاویاري داراي خصوصیات بیولوژیک منحصر به فردی می باشد، نیازهاي غذایی این ماهیان از لحاظ خصوصیات تغذیه اي با سایر ماهیان گوشتخوار پرورشی داراي تفاوت هاي قابل ملاحظه اي میباشد.

تاسماهیان
ماده غذاییدرصدماده غذاییدرصدماده غذاییدرصد
پودر ماهی ۶۲/۳۴میزان1آرد ذرت6
آنتی اکسیدان ۰۲/۰ روغن 1ویتامین1
لیستین 3آرد گندم ۷/۱۳پودر گوشت10
پودر سویا 10پودر خون5مخمر14

میزان مصرف پروتئین به تامین انرژي مورد نیاز بستگی دارد بهترین غذا غذایی است که انرژي حاصل از پروتئین 40 تا 65 درصد کل انرژي حاصل از غذا را تشکیل دهد. فرمول غذایی که هم اکنون در مراکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاري شیلات ایران بر اساس آزمایشات مختلف با ضریب تبدیل 1 الی 62/1 بدست آمده به شرح روبرو میباشد :

توضیح اینکه این غذا بصورت پلت خشک بوده که بر اساس سفارش به کارخانه هاي سازنده غذا تهیه می‌شود. بدیهی است با انجام تحقیقات بیشتر امکان بهبود کیفیت غذا و پایین آوردن ضریب تبدیل غذا قابل پیش  بینی می باشد. البته به منظور رعایت مسائل زیست محیطی حتی الامکان غذاي مورد استفاده بچه ماهیان غذاي خشک کنسانتره بوده که مورد تائید ارگان هاي مرتبط با سازمان شیلات ایران می باشد. پساب حاصله نیز پس از عبور از سیستم هاي فیلتراسیون با رعایت استانداردهاي زیست محیطی از مزرعه خارج خواهد شد. همان طوري که قبلاً ذکر شد پرورش اینگونه در سیستم تراکم صورت گرفته و در حد امکان پرورش آن در سیستم هاي نیمه متراکم و گسترده نیز وجود دارد.

تاسماهیان
سن

پروتئین (%)

چربی(%)

هیدرات های کربن(%)
لارو از تغذیه فعال تا ۳ گرم

۵۵-۵۳

۱۹-۷۵

۶-۸
بچه ماهی از ۳ گرم تا ۵۰ گرم

۴۵-۴۰

۱۰-۱۱

۱۴
بچه ماهی از ۵۰ گرم تا ۱۰۰ گرم

۴۰
۱۰ ۱۴
ماهی پرواري از ۱۰۰ گرم تا ۳ کیلو گرم

۷-۹

۴۰-۳۵

۲۰-۲۵

در حال حاضر پرورش این ماهیان در سیستم متراکم با تراکم 15 کیلوگرم در متر مربع در شرایط کشور صورت میگیرد و در صورت استفاده از سیستم هاي هوادهی و یا اکسیژن رسانی مداوم و… امکانات افزایش با تراکم تا 25 الی 45 کیلوگرم در متر مربع نیز وجود خواهد داشت. با وجود نیاز اکسیژنی بالا  (6 الی8 میلی گرم در لیتر) ماهیان خاویاري نسبت به سایر ماهیان با نیاز اکسیژنی مشابه از مقاومت بالاتري برخوردار است و خوشبختانه بیمارهاي زیادي بر خلاف گونه هاي سردآبی در مورد این ماهیان گزارش نشده است.

ترکیب مواد مغذي مورد نیاز ماهیان خاویاري در سنین مختلف به شرح روبرو می باشد :