نظارت

از مهمترين عوامل موفقيت آبزی پرور، استفاده از خدمات مشاوره و نظارت بر مدیریت و كنترل مراحل مختلف پروژه شیلاتی است. کسب اطمينان از تأمين نيازمندي‌ها و الزامات مزرعه پرورش ماهی از يک سو و اجرای دقيق و صحيح آنها در موعد تعيين شده مطابق با دستورالعمل و استانداردهای به روز و متعارف از سوی ديگر، اهميت استفاده از مشاوره و نظارت بر طرحهای شیلاتی را نشان می ­دهد.
بايد توجه داشت از آنجا که روند تكميل و پيشرفت پروژه های شیلاتی و آبزی پروری به دلایل متعدد و مختلفی قابل ارزيابي نمی ­باشد، عدم استفاده از سازوکار مشاوره و نظارت جامع و مدون، سبب تجديد عمليات فني برای رفع نارسايي‌ها و تحميل هزينه‌ هاي سنگين كمي و كيفي می­ گردد.
دپارتمان شیلات فرد با توجه به دانش و تجربه چند ساله ی خود، آمادگي ارائه خدمات مشاوره، نظارت  و اجرایی در حوزه تکثیر و پرورش ماهیان سردابی و گرمابی را دارد.