نقش تکنولوژی در شیلات

بازدید مهندس احمد حق پژوه

مشاور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کل کشور از دپارتمان شیلات فرد

بازدید مهندس عسگری فرد

رئیس اداره شیلات قائمشهر از دپارتمان شیلات فرد