مشخصات عمومی و چرخه‌‌‌ زندگی تاس ماهیان

مشخصات عمومی  تاسماهیان
شکل ظاهري تاسماهیان طوري است که با شناي سریع و حرکت این ماهیها در اعماق نسبتا زًیاد متناسب است به این ترتیب که بدن دراز بوده و از سمت سر به دم به تدریج باریک میشود. بدن از پنج ردیف برجستگی هاي استخوانی، یک ردیف در پشت و دو ردیف در پهلو و دو ردیف در زیر شکم پوشیده شده است. در فاصله بین ردیفهاي استخوانی نقوش زیبا و ستاره مانندي به چشم می خورد رنگ این ماهیان متنوع و بین سیاه و خاکستري و سفید و زرد تغییر می کند. نوع کاملاً سفید و کاملا سًیاه نیز در اغلب تاسماهیان مشاهده میشود این ماهیان داراي یک جفت باله سفید دمی و یک زوج باله شکمی، همچنین یک باله مخرجی و یک باله پشتی هستند و باله دمی از نوع هتروسرك است، از شعاع اول باله سینه اي براي تعیین سن استفاده میشود. بدن برهنه و فاقد فلس مشخص است و در قسمت هلال بالایی دم فلس گانوئیدي یا لوزي دیده میشود. سر نسبت به جثه کوچک و از سطح بالا به پایین فشرده شده است.

تاس ماهی

اسلاید یک

تاس ماهیان

اسلاید دو

تاس ماهیان

اسلاید سه

تاس ماهیان

چرخه زندگی تاسماهیان
کلیه گونه هاي تاسماهیان در آبهاي شیرین تخم ریزي و تولید مثل می کنند. بعضی از آنها تمام عمر خود را در آب شیرین، بعضی به آبهاي لب شور و برخی به آبهاي شور دریا مهاجرت می نمایند. سه شکل از چرخه زندگی در بین تاسماهیان قابل تشخیص می باشد. گونه هایی مانند استرلیاد و کالوگا در آبهاي شیرین، دریاچه ها و رودخانه هاي شرق اروپا و چین، بصورت لارو، بچه ماهی و بالغ باقی می مانند.

ماهیان بالغ پس از تخم ریزي بطرف مصب رودخانه ها وآبهاي لب شور مهاجرت می نمایند. بطور مثال تاس ماهی سیبري به رودخانه کاتانگا مهاجرت می نمایند. ماهیان بالغ به رودخانه مهاجرت کرده و پس از تخم ریزي به دریا باز می گردند. لاروها پس از رشد در مرحله بچه ماهی نورس بطرف دریا مهاجرت نموده و تا زمان بلوغ در دریا باقی میمانند. طور مثال کلیه تاسماهیان دریاي خزر از این نوع میباشند.