پرورش مداربسته – گام ششم

اکسیژن رسانی
فرآیند هوادهی آب، که همان فرآیند فیزیکی یا تخلیه است، کمی اکسیژن را از طریق تبادل ساده بین گازهای موجود در آب و گازها در هوا، بسته به سطح اشباع اکسیژن محلول موجود در آب، به آب اضافه خواهد کرد. تعادل اکسیژن در آب ۱۰۰ % اشباع است. هنگامی که آب از طریق مخازن ماهی عبور کرد، مقدار اکسیژن به ۷۰ % کاهش یافته و محتوای آن کاهش خواهد یافت. استفاده از این آب به طور معمول اشباع را تا حدود ۹۰ % می‌رساند که در برخی سیستم‌ها اکسیژن بیش از ۱۰۰%  قابل‌ دستیابی است.

در این تصاویر مخازن مخروط اکسیژن برای حل کردن اکسیژن خالص در فشار بالا و یک سنسور (کاوشگر) برای اندازه‌گیری غلظت اکسیژن در آب را ملاحظه می کنید. به هر حال اکسیژن محلول بیش از ۱۰۰ درصد در آب ورودی به استخر های پرورش ماهی به منظور داشتن اکسیژن کافی برای رشد سریع و پایدار، ترجیح داده می‌شود.

سیستم مداربسته - گام ششم

سیستم مداربسته - گام ششم

اکسیژن خالص اغلب در استخر پرورش ماهی به شکل اکسیژن مایع تحویل داده می‌شود، اما می‌تواند در مزرعه با یک ژنراتور اکسیژن تولید شود. راه‌های مختلفی برای ایجاد آب اشباع‌ شده با محتوای اکسیژن محلول به 200 – 300 درصد وجود دارد. معمولا سیستم‌ های مخروطی اکسیژن با فشار بالا یا سیستم‌های کم اکسیژن مانند اکسیژن از بستر یا در عمق استفاده می‌شوند. اصل هم بر همین است. آب و اکسیژن خالص تحت فشاری هستند که در آن اکسیژن وارد آب می‌شود. درمخروط اکسیژن، فشار با یک پمپ فشار بالا از بالای راکتور اختلاط اکسیژن محلول وارد می شود. به طور معمول در حدود 1.4 بار در مخروط انجام می‌شود.  آب زیر فشار داخل مخروط اکسیژن انرژی زیادی مصرف می‌کند. در اکسیژن، فشار بسیار پایین ‌تر است، معمولا تا حدود 0.1 بارکاهش می‌یابد، و آب صرفا از طریق ترکیب آب و اکسیژن وارد جعبه می‌شود. فرق بین این دو نوع سیستم‌ها این است که مخروط oxygen فقط از قسمتی از آب برای اکسیژن استفاده می‌کند.

همان طور که در تصاویر مشاهده می کنید اکسیژن حل شده برای حل کردن اکسیژن خالص در فشار پایین در حالی که پمپاژ آب را در مزرعه انجام می‌دهند. این سیستم به طور معمول سطح اکسیژن حل‌شده را به بیش از ۱۰۰ % افزایش می‌دهد وقتی که وارد مخازن ماهی بسته به نرخ جریان و طراحی مزرعه می‌شود.

هر روشی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، فرآیند باید با کمک اندازه‌گیری اکسیژن کنترل شود. بهترین روش انجام این کار، داشتن کاوشگر یا اکسیژن متر برای اندازه‌گیری مقدار اکسیژن محلول سیستم در فشار هوای معمولی است، به عنوان مثال در اتاق کنترل میزان اکسیژن ارایه ‌شده توسط تامین‌کننده ممکن است با میزان اکسیژن محلول در آب محل کشت متفاوت باشد این باعث می‌شود که اندازه‌گیری را با دقت لازم انجام داده و تحت نظارت قرار گرفته باشد، حتما توجه داشته باشید که این کاوشگر یا اکسیژن متر باید تمیز و کالیبره شده باشد.

بهروز فرد تحلیل گر وعارضه یاب شیلات

سیستم مداربسته - گام ششم