درایرهای نوع جذبی

روش جذبی كاراترین روش حذف رطوبت از هوای فشرده است.

هنگامی كه هوا از توده ای از مواد جاذب Dessicantعبور می‌كند، رطوبت موجود در هوا توسط این توده جذب می‌شود.‏

این درایر دو مخزن مملو از ‏Dessicant‏ كه دارای خاصیت جذب رطوبت هستند، دارد.

هنگامی‌كه یك مخزن در حال فعالیت است مواد مخزن دیگر در حال احیاء می‌باشند.

فرآیند احیاء شامل گرمایش و سرمایش ‏Dessicant‏ است.

مكانیزم احیاء ‏Dessicant‏ به روشهای مختلفی صورت می‌گیرد و بر اساس اینكه از چه روشی احیاء ‏Dessicant‏ انجام انواع مختلف درایرهای جذبی معرفی می‌شود.

اصولا درایرهای جذبی مرسوم به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند :

1_ احیاء كنندگی دمشی ‏

Blower reactivated type‏

2_ ‏احیاء كنندگی بدون حرارت با تزریق هوای خشك ‏

Heatless purge type‏

‏Heat of compression type‏

 

درایر چیست

درایرهای تبریدی

درایر

سیستم این نوع درایرها اساسا مكانیكی است و نقطه شبنم هوا به وسیله خنك كردن هوا صورت می‌گیرد.

در این سیستم یك مبدل حرارتی ثانویه جهت خنك كردن ابتدایی هوای فشرده ورودی در نظر گرفته شده است.

با این سیستم دستیابی به نقطه شبنم اتمسفریك تا 20 درجه سانتیگراد امكان‌پذیر است.‏